Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-20 15:09:03 Decyzje środowiskowe / Obwieszczenie Wójta Gminy Wicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Stasiak Publikacja artykułu
2017-07-20 08:35:51 Informacje Wójta / Kwartalna informacja za okres od początku roku do 31 marca roku 2016 Kwartalna informacja o wykonaniiu budżetu Gminy Wicko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2016 Grażyna Pawelczyk Edycja artykułu
2017-07-20 08:29:15 Informacje Wójta / Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wicko oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. Grażyna Pawelczyk Publikacja artykułu
2017-07-19 13:08:22 Zamówienia publiczne / Dostawa materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu: "Kompetencje kluczowe - nasz przepis na sukces", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Daria Gajkowska-Miotk Publikacja artykułu
2017-07-18 17:12:42 Petycje złożone w 2017 roku. / Petycje złożone w 2017 roku. Paweł Lis Edycja artykułu
2017-07-18 17:04:54 Petycje złożone w 2017 roku. / Petycje złożone w 2017 roku. Paweł Lis Edycja artykułu
2017-07-18 16:50:00 Petycje złożone w 2017 roku. / Petycje złożone w 2017 roku. Paweł Lis Edycja artykułu
2017-07-18 15:58:42 2017 ROK / Emilia Jolanta Gruda-Sławińska - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Wicku Paweł Lis Publikacja artykułu
2017-07-18 15:09:58 2017 ROK / Hensoldt Maciej Marek - Kierownik Gminnych Usług Komunalnych w Wicku Paweł Lis Edycja artykułu
2017-07-17 12:00:54 Rejestr Umów / Rejestr wydatków wynikających z umów zawartych przez Urząd Gminy w Wicku w 2017 roku. Aleksandra Domarecka Edycja artykułu