ZAŁATWIANIE SPRAW 

 

 

Aby połączyć się z wybranym numerem wewnętrznym należy wybrać

598 611 182, 598 611 183 lub 598 611 149 (numery wew. obok nr pokoju).


Godziny pracy Urzędu Gminy

 

poniedziałek:  od godz. 07:30 do godz. 16:30
wtorek, środa, czwartek:  od godz. 07:30 do godz. 15:30
piątek:  od godz. 07:30 do godz. 14:30
sobota - niedziela:

 nieczynne

 

 

Wójt Gminy Wicko przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 10.00.


Wójt Gminy Wicko przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków
po godzinach pracy raz w tygodniu - w poniedziałek,
po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

Imię i nazwisko

stanowisko

służbowe

Załatwia sprawy

Tel.

wew.

Nr

pokoju

1

Dariusz Waleśkiewicz

Wójt Gminy

Kierownik urzędu

 

9

2

Agnieszka Wolańska

zastępca wójta

zastępuje wójta podczas nieobecności, nadzoruje sprawy z zakresu oświaty, sportu, polityki społecznej, ochrony zdrowia, środków pomocowych

122

6

3

Agnieszka Wolańska

Sekretarz Gminy

organizacja pracy urzędu, testamenty, poświadczenia , informatyzacja urzędu, współpracuje z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi, koordynuje sprawy z wyborami, referendami i spisami

122

6

4

Irena Trojańczyk

Stanowisko ds. kadr i oświaty

kadrowe pracowników urzędu, przedszkoli i kierowników jednostek organizacyjnych, wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie, sprawowanie nadzoru nad awansami nauczycieli, organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych

129

1

5

Daria Gajkowska - Miotk

Stanowisko do spraw zamówień publicznych

zamówienia publiczne, gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych, warunki zabudowy

135

7

6

Aleksander Juda

 Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego

 plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, planowanie i realizacja inwestycji gminnych, zarządzanie drogami gminnymi, oświetlenie uliczne

135

7

7

Jerzy Radłowski

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

obrót nieruchomościami gminnymi, wydawanie zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nazewnictwo ulic, placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, wycinka drzew

126

3

8

Beata Ozimek

Stanowisko ds. rolnych i ochrony środowiska

ochrona środowiska, utrzymanie porządku i czystości,  rejestracja psów rasowych, zaświadczenia o bonach paliwowych, posiadaniu gospodarstwa do kwot mlecznych, współpraca z rolnikami, decyzje środowiskowe

126

3

9

-

Stanowisko ds promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

promocja gminy w kraju i zagranicą, współpraca ze stowarzyszeniami do których należy gmina, ochrona zabytków, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, pozyskiwanie środków pozabudżetowych

125

5

10

Magdalena Stępień

Stanowisko ds pozyskiwania środków pomocowych

koordynacja strategii gminy, przygotowywanie wniosków dot. uzyskania środków pomocowych dla gminy, pozyskiwanie i rozpowszechnianie wszelkich informacji o dostępnych programach UE

125

5

11

Aleksandra Domarecka

stanowisku ds. obronnych, OC, ochrony p.poż i działalności gospodarczej

ewidencjonowanie działalności gospodarczej i obsługa CEIDG, prowadzenie spraw związanych z OSP, powszechnym obowiązkiem obrony, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

128

4

12

Barbara Czaja

Stanowisko ds. techniczno – kancelaryjnych

obsługa sekretariatu, przyjmowanie korespondencji, zaopatrywanie urzędu w druki, czasopisma, materiały techniczne

120

8

13

Dorota Kobiela

Stanowisko ds. obsługi rady gminy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

protokołowanie posiedzeń sesji i komisji rady, prowadzenie rejestrów uchwał i interpelacji, obsługa wyborów wszystkich szczebli, referendum, ławników, obsługa GKRPA, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, śluby, akty stanu cywilnego, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

134

10

14

Paweł Lis

Informatyk

nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi, konserwacja urządzeń komputerowych, wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa

134

10

15

Teresa Gardzielewska

Stanowiskko ds.obywatelskich, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

zameldowania, wymeldowania, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonywania sądowej kary ograniczenia wolnościrealizacja ustawy o aktach stanu cywilnego, wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

127

13

16

Anna Stasiak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Stanowiskko ds.obywatelskich

133

12

Centrum Usług Wspólnych

17

Grażyna Pawelczyk

Skarbnik Gminy

kieruje CUW, nadzoruje, kontroluje realizację budżetu, opracowuje projekt budżetu, sporządza sprawozdania finansowe, kontrasygnuje zobowiązania finansowe

130

15

18

Agnieszka Kozdrowska

główny księgowy

nadzoruje pracę CUW, realizuje budżet placówek oświatowych, sporządza sprawozdania finansowe

121

11

19

Emilia Stefańska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

rachunkowość budżetowa
prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji VAT, planowanie rozliczeń zamówień publicznych
naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oświaty, płatnik, płatnik przekaz elektroniczny, rachunkowość placówek oświatowych, wystawianie przelewów, karty wynagrodzeń, odprowadzanie podatków od wynagrodzeń

121

11

20

Dorota Kańczuga

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

131

17

21

Lucyna Kolus

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

131

17

22

Karolina Kroll

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

121

11

23

Anna Jarząb

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

121

11

24

Edyta Perczyńska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

wymiar podatków i opłat, ulgi, umorzenia i odroczenia podatków

132

16

25

Alicja Lodzińska

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat

egzekucja należności pieniężnych, rachunkowość podatków i opłat

132

16

26

Irena Kondratowicz

Stanowisko ds gospodarki odpadami

przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami

132

16

27

Marta Detlaf

kasjer

obsługa interesantów w zakresie kasowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych

124

 

28

Klaudia Walkusz

Pomoc administracyjna

Zadania zlecone

131

17

29

Monika Pawłowska

Pomoc administracyjna

Zadania zlecone

131

17

30

Sylwia Wicka

Pomoc administracyjna

Zadania zlecone

131

17

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 2915
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2014-12-08 14:14:57
Czas publikacji: 2018-01-30 13:24:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak