REJESTRY i EWIDENCJE 

 
REJESTRY i EWIDENCJE W Urzędzie Gminy w Wicku prowadzone są następujące rejestry:


 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Rejestr instytucji kultury.
 • Rejestr jednostek organizacyjnych.
 • Rejestr uchwał Rady Gminy.
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
 • Rejestr wniosków o dodatek mieszkaniowy.
 • Rejestr podań zobowiązań pieniężnych.
 • Rejestr podatników zwolnionych z podatku rolnego z tytułu kupna lub wieloletniej dzierżawy gruntów.
 • Rejestr wyborców.
 • Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych.
 • Rejestr wypadków przy pracy.


W Urzędzie Gminy w Wicku prowadzone są następujące ewidencje:


 • Ewidencja ludności.
 • Ewidencja działalności gospodarczej.
 • Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Ewidencja podatników i należności podatkowych.
 • Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie.
 • Ewidencja przekształceń prawa wieczystego na własność.
 • Ewidencja opłat za czynsze dzierżawne i wykup nieruchomości.
 • Ewidencja płatników i dłużników za lokale i ciepłą wodę.
 • Ewidencja podatników i dłużników za wodę i ścieki.
 • Ewidencja zaświadczeń uprawnionych do otrzymania bonów paliwowych.
 • Ewidencja sprzedaży VAT.

Zasady Korzystania z nich

 

 


Załącznik nr 6
Do Statutu Gminy WickoZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH I KORZYSTANIA Z NICH


§ 1.

 


 1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów organów gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych z wyjątkiem dokumentów, których jawność ograniczają ustawy.
 2. Protokóły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 3. Dokumenty są udostępniane na pisemny wniosek złożony Wójtowi, Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
 4. Dokumenty Rady , za wyjątkiem protokołów z sesji, są udostępniane na pisemny wniosek złożony Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 2.


 1. Dokumenty Rady i Komisji o nieograniczonej jawności udostępnia się na stanowisku ds. obsługi rady w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika samorządowego tam zatrudnionego.
 2. Osoba , której dokumenty zostały udostępnione może z nich sporządzać notatki.

 

§ 3.


 1. Dokumenty o ograniczonej jawności udostępniane są po uprzednim zabezpieczeniu tych ich fragmentów, których ujawnienie ograniczają ustawy.
 2. Z dokumentów wymienionych w pkt 1 sporządza się kserokopię, potwierdza ją za zgodność z oryginałem i w sposób uniemożliwiający odczytanie wykreśla się te fragmenty, które nie mogą być ujawnione podając przepisy prawa zakazujące ich ujawnienie.
 3. Do udostępnienia kserokopii dokumentu sporządzonej w sposób opisany w pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy § 2.

 

Liczba odwiedzin : 2346
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2009-02-12 03:23:18
Czas publikacji: 2009-02-12 03:23:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych