Fundusz sołecki 

 
 

Gmina Wicko w 2016 roku wyodrębniła
fundusz sołecki na 2017 rok

Gmina Wicko zdecydowała się na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok funduszu sołeckiego, kierując tym samym środki finansowe do bezpośredniej dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego mogą ubiegać się Sołtysi wrazz Radą Sołecką.

Trzynaście sołectw Gminy Wicko ma do dyspozycji określony budżet. Będzie on wynosił łącznie 362 836,71 złotych. Środki finansowe przyznawane są stosunkowo do ilości mieszkańców danego sołectwa i tzw. kwoty bazowej - czyli ilorazu wykonanych dochodów bieżących danej gminy. W praktyce gminy wykorzystują te środki np. na wyposażenie świetlic wiejskich, zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej, tworzenie centrów rekreacyjnych, promowanie wsi, tworzenie placów zabaw, tworzenie warunków do rozwoju turystyki we wsi i okolicach, położenie  chodnika przy drodze gminnej, organizację imprez okolicznościowych i kulturalnych, oświetlenie drogi gminnej, doposażenie szkoły w materiały edukacyjne oraz sadzenie drzew i krzewów.

W ramach ustawy o funduszu sołeckim można realizować wspólne przedsięwzięcia służące wszechstronnemu rozwojowi miejscowości i poprawie jakości życia mieszkańców obejmujących kilka sołectw. W takich sytuacjach sołectwa uchwalają oddzielnie wnioski, które dotyczą wspólnej inwestycji, np.: mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 boiska do piłki nożnej położonego na terenie jednego z nich – sołectwo A będzie mogło sfinansować np.: zakup nowych bramek, a sołectwo B np.: ogrodzenie.

Zadania zgłoszone we wnioskach składanych przez sołectwa muszą spełniać następujące kryteria: muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy, zadaniami własnymi gminy oraz muszą poprawiać warunki życia mieszkańców – wszystkie te wyszczególnienia muszą być spełnione łącznie.

Jak wiadomo sołectwa są jednostkami o najsilniejszych więzach łączących mieszkańców i dobrze reprezentują określona wspólnotę interesów wynikających  ze wspólnej tradycji historycznej. Dzięki temu przedsięwzięcia funduszu mogą stać się ważnym elementem wdrażania i finansowania wiejskich planów odnowy.

Mam głęboką nadzieję, iż sołectwa naszej Gminy Wicko przystąpią do wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego i tym samym staną się gospodarzami miejsca w którym żyją. Dzięki nim sołectwa będą mogły zrealizować wiele przedsięwzięć, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy.

Od kwoty wydanej na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa.

Wójt Gminy Wicko

 

„Fundusz Sołecki od postaw”

Rada Gminy może w budżecie wyodrębnić środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy poszczególnych sołectw, a ich decyzja będzie ostateczna.  Cała procedura ustalania i wydatkowania jest opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 301). Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom sołectw możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu oraz o jakości życia.

Fundusz sołecki realizowany według przepisów wymaga przestrzegania wskazanych procedur oraz trzymania się odpowiednich terminów. Cały proces wdrażania funduszu sołeckiego nie jest trudny.

Poniżej znajduje się schemat realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Wicko wraz z objaśnieniami. Ważne jest, iż nie tylko rada gminy lecz również sołtys oraz mieszkańcy mogą mieć wpływ na to czy w gminie jest fundusz sołecki.

1. Rada gminy przyjmuje uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

Rada Gminy podejmie uchwałę do 31 marca o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Ma ona charakter permanentny, tzn. obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

2. Wójt oblicza wysokość środków jakie przysługują sołectwom w danym roku budżetowym

Kolejną ważną datą jest 31 lipca. Do tego dnia wójt gminy musi poinformować sołtysów o wysokości środków przysługującym na poszczególne sołectwa. Informacja powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do 31 lipca każdego roku.

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo wynosi:

F= (2+Lm/100 ) x Kb

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2017 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2016 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2017 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2015 roku

3. Sołtys powinien zwołać zebranie wiejskie

Sołtys wiedząc już jaką kwotę sołectwo ma do wykorzystania powinien zwołać zebranie wiejskie, którego celem będzie możliwość zdecydowania o wydatkowaniu środków z funduszu przez mieszkańców.

4. Zebranie wiejskie

To właśnie na nim mieszkańcy decydują o wydatkowaniu środków w ramach funduszu sołeckiego.

O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy podejmują decyzję, a sołtysowi powierzają wykonanie. Ustawa informuje, iż propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

 1. sołtys,
 2. rada sołecka lub
 3. 15 dorosłych mieszkańców sołectwa.

Organizując zebranie należy przestrzegać statutu sołectwa (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców), w jaki sposób zebranie powinno być zorganizowane (porządek obrad), w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys powinien podjąć tj., terminowe przekazanie uchwały oraz protokołu z zebrania - wójtowi.

Jeśli sołtys nie dotrzyma tych warunków uchwała zebrania wiejskiego może być unieważniona. W konsekwencji sołectwo nie będzie mogło sfinansować działań w ramach funduszu.

Podczas dyskusji i planowania wniosku należy pamiętać o trzech warunkach, które musi spełniać:

 • przedsięwzięcia muszą należeć do zadań własnych gminy,
 • są zgodne ze strategią rozwoju,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców.

5. Sołtys składa wniosek do wójta

Wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego musi zawierać:

 1. wskazanie zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
 2. oszacowanie kosztów realizacji danego zadania tj, koszty zadania nie mogą przekroczyć limitu przeznaczonego dla danego sołectwa,
 3. uzasadnienie powinno wskazać w jaki sposób realizacja danego zadania przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa,
 4. wniosek musi być złożony w odpowiednim terminie tj., do 30 września każdego roku, na rok następny.

Jeśli wniosek nie będzie spełniał powyższych wymogów wójt w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku  informuje o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem wójta w ciągu 7 dni może podtrzymać odrzucony wniosek, lub (o ile jest jeszcze przed 30 września) może zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym. Przed uchwaleniem wniosku można skonsultować się z pracownikiem urzędu gminy jeśli chodzi o szczegółowe przygotowanie wniosku, które pozwoli uniknąć nieścisłości i późniejszych problemów.

Do wniosku składanego wójtowi należy dołączyć: protokół z zebrania wiejskiego, wniosek o sfinansowanie zadań z funduszu sołeckiego oraz listę obecności.

6. Uchwalony wniosek rada gminy wprowadza do budżetu

Rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

 • przedsięwzięcia muszą należeć do zadań własnych gminy,
 • są zgodne ze strategią rozwoju,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców

7. Zadania z funduszu sołeckiego przyjęte w budżecie gminy

Zadania w ramach funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem zawartym we wniosku, które są częścią budżetu gminy.

Sołtys i mieszkańcy nie mogą ograniczyć swojej roli tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Zainteresowani powinni kontrolować terminy realizacji i jakości wykonania zadań oraz powinni dołożyć swoją prace własną.

O wątpliwościach i problemach związanych z realizacją funduszu sołeckiego można przeczytać na stronach:

www.funduszesoleckie.eu

www.funduszesoleckie.pl

www.dziennikustaw.gov.pl


 

 

Liczba odwiedzin : 1738
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Waleśkiewicz - Wójt Gminy Wicko
Czas wytworzenia: 2016-08-22 16:02:14
Czas publikacji: 2017-09-05 14:31:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych