Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wicku 

 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wicku

powołana na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz.1356  z późn.zm.) Zarządzeniem Nr 84/2003 Wójta Gminy Wicko z dnia  14 października  2003 roku.

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Siedziba GKRPA – Urząd Gminy w Wicku , ul. Słupska 9, 84-352 Wicko.

Telefon – (59) 861-11-82

Telefon/fax – (59) 861-11-01

Przewodnicząca – Bożena Kruszyńska

Sekretarz – Dorota Kobiela

Członkowie:

 • Irena Kondratowicz
 • Waldemar Kupicz

Posiedzenia GKRPA – każdy ostatni poniedziałek miesiąca – godzina 15.30

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:
  • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,
  • obsługa Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
 2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
  • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
  • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców,
  • organizacja lokalnych imprez profilaktycznych (poularno-naukowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych),
  • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
  • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
  • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż.
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
  • opiniowanie działalności i aktów prawnych w zakresie problemów uzależnień i przemocy ,
  • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.
 6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
  • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
  • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wicku
  • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
  • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
  • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

 

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Pobierz wniosek w formacie pdf - kliknij tutaj! (14.4 KB)

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień mieści się w budynku pawilonu sportowego w Charbrowie – „Centrum Profilaktyki Uzależnień i Otyłości Erna Fitness”

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

 • dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom,
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
 • uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

Dyżur w punkcie pełnią:

 1. Specjalista terapii uzależnień – w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 15.30- 17.00
 2. Pomoc prawna – pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 16.00-17.00
 3. Psycholog – w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 15.30-17.30.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu w  w/w godzinach lub wcześniej umówić się telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku , tel. 59/ 861-11-19

Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Wicko

 

Liczba odwiedzin : 2218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kobiela
Czas wytworzenia: 2014-06-05 11:28:14
Czas publikacji: 2016-05-30 12:20:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych