URZĄD GMINY 

 

 

URZĄD GMINY WICKO

 

ul. Słupska 9
84-352 Wicko

 

 

 

 

NIP: 841-160-98-18
REGON: 000545082
   
Telefony:

598-611-182

598-611-183

598-611-149

   
FAX: 598-611-101
   
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UGWicko

 

SKRZYNKI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

   
sekretariat: ug@wicko.pl

Adres skrytki na ePUAP-ie:

 

 /UGWicko/skrytka
 /UGWicko/SkrytkaESP

Konto bankowe podstawowe:  Bank Spółdzielczy w Łebie
 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010
Konto bankowe depozytowe:  Bank Spółdzielczy w Łebie
 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050
Numer konta w formacie IBAN:  IBAN
 PL 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010

Kod SWIFT
banku prowdzącego konto:

 SWIFT
 GBWCPLPP

 

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy

 

poniedziałek:  od godz. 07:30 do godz. 16:30
wtorek, środa, czwartek:  od godz. 07:30 do godz. 15:30
piątek:  od godz. 07:30 do godz. 14:30
sobota - niedziela:

 nieczynne

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy.

 

 

WÓJT GMINY
Dariusz Waleśkiewicz

Wójt Gminy Wicko przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 10.00.


Wójt Gminy Wicko przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków
po godzinach pracy raz w tygodniu - w poniedziałek,
po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

 

ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Wolańska

1/4 etatu

 

 

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Wolańska

 3/4 etatu

 

 

SKARBNIK GMINY
Grażyna PawelczykInspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wicku
jest Pan Krzysztof Pukaczewski
adres poczty elektronicznej : iod@wicko.pl


 

Urzędnicy - zakres kompetencji i odpowiedzialności

 

Lp.

Imię i nazwisko

stanowisko

służbowe

Załatwia sprawy

Tel.

wew.

Nr

pokoju

1

Dariusz Waleśkiewicz

Wójt Gminy

kierownik urzędu

 

9

2

Agnieszka Wolańska

zastępca wójta

zastępuje wójta podczas nieobecności, nadzoruje sprawy z zakresu oświaty, sportu, polityki społecznej, ochrony zdrowia, środków pomocowych

122

6

3

Agnieszka Wolańska

Sekretarz Gminy

organizacja pracy urzędu, testamenty, poświadczenia , informatyzacja urzędu, współpracuje z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi, koordynuje sprawy z wyborami, referendami i spisami

122

6

4

Irena Trojańczyk

Stanowisko ds. kadr i oświaty

kadrowe pracowników urzędu, przedszkoli i kierowników jednostek organizacyjnych, wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie, sprawowanie nadzoru nad awansami nauczycieli, organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych

129

1

5

Daria Gajkowska - Miotk

Stanowisko do spraw zamówień publicznych

zamówienia publiczne, gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych, warunki zabudowy

135

7

6

Aleksander Juda

 Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego

 plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, planowanie i realizacja inwestycji gminnych, zarządzanie drogami gminnymi, oświetlenie uliczne

135

7

7

Jerzy Radłowski

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

obrót nieruchomościami gminnymi, wydawanie zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nazewnictwo ulic, placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, wycinka drzew

126

3

8

Beata Ozimek

Stanowisko ds. rolnych, ochrony środowiska

ochrona środowiska, utrzymanie porządku i czystości,  rejestracja psów rasowych, zaświadczenia o bonach paliwowych, posiadaniu gospodarstwa do kwot mlecznych, współpraca z rolnikami,  decyzje środowiskowe

126

3

9

Monika Pawłowska

Stanowisko ds promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

promocja gminy w kraju i zagranicą, współpraca ze stowarzyszeniami do których należy gmina, ochrona zabytków, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, pozyskiwanie środków pozabudżetowych

125

5

10

Magdalena Stępień

Stanowisko ds pozyskiwania środków pomocowych

koordynacja strategii gminy, przygotowywanie wniosków dot. uzyskania środków pomocowych dla gminy, pozyskiwanie i rozpowszechnianie wszelkich informacji o dostępnych programach UE

125

5

11

Aleksandra Domarecka

stanowisku ds. obronnych, OC, ochrony p.poż i działalności gospodarczej

ewidencjonowanie działalności gospodarczej i obsługa CEIDG, prowadzenie spraw związanych z OSP, powszechnym obowiązkiem obrony, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

128

4

12

Dominika Wolszon

Stanowisko ds. techniczno – kancelaryjnych

obsługa sekretariatu, przyjmowanie korespondencji, zaopatrywanie urzędu w druki, czasopisma, materiały techniczne

120

8

13

Dorota Kobiela

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

protokołowanie posiedzeń sesji i komisji rady, prowadzenie rejestrów uchwał i interpelacji, obsługa wyborów wszystkich szczebli, referendum, ławników, obsługa GKRPA, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

134

10

14

Paweł Lis

Informatyk

nadzór nad sprzętem komputerowym i systemami informatycznymi, konserwacja urządzeń komputerowych, wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa

134

10

15

Teresa Gardzielewska

Stanowiskko ds.obywatelskich, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

zameldowania, wymeldowania, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonywania sądowej kary ograniczenia wolnościrealizacja ustawy o aktach stanu cywilnego, wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

133

2

16

Anna Stasiak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Stanowiskko ds.obywatelskich

133

2

Centrum Usług Wspólnych

17

Grażyna Pawelczyk

Skarbnik Gminy

kieruje CUW, nadzoruje, kontroluje realizację budżetu, opracowuje projekt budżetu, sporządza sprawozdania finansowe, kontrasygnuje zobowiązania finansowe

130

15

18

Agnieszka Kozdrowska

główny księgowy

nadzoruje pracę CUW, realizuje budżet placówek oświatowych, sporządza sprawozdania finansowe

127

13

19

Michalina Piotrowicz

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

rachunkowość budżetowa
prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów, wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji VAT, planowanie rozliczeń zamówień publicznych
naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oświaty, płatnik, płatnik przekaz elektroniczny, rachunkowość placówek oświatowych, wystawianie przelewów, karty wynagrodzeń, odprowadzanie podatków od wynagrodzeń

121

11

20

Dorota Kańczuga

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

131 17

21

Lucyna Kolus

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

131

17

22

Karolina Kroll

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

121

11

23

Sylwia Wicka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

121

11

24

Edyta Perczyńska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

wymiar podatków i opłat, ulgi, umorzenia i odroczenia podatków

132

16

25

Alicja Lodzińska

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat

egzekucja należności pieniężnych, rachunkowość podatków i opłat

132

16

26

Irena Kondratowicz

Stanowisko ds gospodarki odpadami

przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami

132

16

27

Marta Detlaf

kasjer

obsługa interesantów w zakresie kasowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych

124

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 11638
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2009-02-05 23:45:46
Czas publikacji: 2019-01-16 11:59:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-15