SESJA RADY GMINY WCKO W DNIU 27 LUTEGO 2018 ROKU 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 )  zwołuję  XXXVI zwyczajną sesję  Rady Gminy Wicko VII kadencji.

Sesja odbędzie się  27 lutego  2018 r. o godz. 13.00 w auli Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Wicku.

Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2.     Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
  3.    Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji
  4.   Interpelacje radnych.
  5.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz  z realizacji uchwał  w okresie międzysesyjnym.
  6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2018 rok oraz podjęcie uchwały.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie oraz podjęcie uchwały.
  8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Roszczyce oraz podjęcie uchwały.
  9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/86/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wicko oraz podjęcie uchwały.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/114/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno- pensjonatowej w miejscowości Nowęcin Gmina Wicko oraz podjęcie uchwały.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie oraz podjęcie uchwały.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie oraz podjęcie uchwały.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie oraz podjęcie uchwały.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział w Koszalinie oraz podjęcie uchwały.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/127/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podjęcie uchwały.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/146/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz podjęcie uchwały.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wicko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz podjęcie uchwały.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wicko na stałe obwody głosowania oraz podjęcie uchwały.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również̇ trybu ich pobierania oraz podjęcie uchwały.

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
 z pomocy społecznej oraz podjęcie uchwały.

21.Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2017 rok.

22.Sprawozdanie z  pracy komisji Rady Gminy za 2017 rok.

23.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

24.Wnioski i oświadczenia radnych.

25.Odpowiedzi Wójta na interpelacje.

26.Sprawy Rady Gminy.

27.Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Wicko

 

                                                                                               mgr inż. Jacek Stanuch

 

Załączniki

uchwala w sprawie obwodów głosowania.pdf

Data: 2018-02-15 15:28:12 Rozmiar: 206.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwala w sprawie zmiany mpzp mieszkalno pensjonatowej Nowecin.pdf

Data: 2018-02-15 15:29:57 Rozmiar: 4.69M Format: .pdf Pobierz

Uchwała darowizna nieruchomości w Roszczycach.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 102.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwała przekazanie środków finansowych na FWM oddział Straży Granicznej.Kopia.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 207.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwała służebność dz nr 20 Wrzeście.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 335.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała służebność dz nr 544 Charbrowo.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 708.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała służebność dz nr 736, 729 Nowęcin.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 919.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwała służebność dz nr 738 Nowęcin.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 934.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 201.84k Format: .pdf Pobierz

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu odbierania odpadów.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 189.62k Format: .pdf Pobierz

usługi opiekuncze.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 201.16k Format: .pdf Pobierz

Zmiana - przystąpienie do sporządzenia mpzp Szelf.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 542.78k Format: .pdf Pobierz

zmiana planu GKRPA.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 241.65k Format: .pdf Pobierz

zwrot wydatków OPS.pdf

Data: 2018-02-15 15:33:40 Rozmiar: 103.84k Format: .pdf Pobierz

XXXVI_...._2018_zmiana w budżecie Gminy Wicko.pdf

Data: 2018-02-19 15:09:44 Rozmiar: 1.77M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 450
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kobiela
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kobiela
Czas wytworzenia: 2018-02-15 15:13:46
Czas publikacji: 2018-02-19 15:07:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych