Dostęp do informacji nieudostępnionych na stronie BIP 

 
 

W oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wicku , jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782). 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje ”bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wskazanym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób iw formie określonej we wniosku. W takiej sytuacji Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawce o przyczynie braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnieni informacji w sposób lub formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu umarza się.

Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji.

Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnicy ustawowo chronionej.

Urząd Gminy w Wicku może udzielić odpowiedzi w formie pisemnej, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych
  • Urząd Gminy w Wicku nie dysponuje żądaną informacją
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 16 w/w ustawy odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Powyższy wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wicko w pok. nr 8.

 

 

Załączniki

Wniosek_o_udostepnienie_inf_publicznej.pdf

Data: 2016-01-24 01:49:48 Rozmiar: 29.05k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1670
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Wicku
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lis
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lis
Czas wytworzenia: 2010-07-09 11:07:05
Czas publikacji: 2016-01-24 01:50:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych